Văn Nghệ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng – Hội Phụ Nữ Âu Cơ Paris Thứ Bảy 07-03-2015 vào lúc 14:00

VANNGHEHPNACPARIS

Posted on January 24, 2015, in Anh Thư Nước Việt, Hình Ảnh:, Sinh Hoạt:, Tin Tức:, Đặc San Âu Cơ: and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: